วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • มุ่งมั่นพัฒนา  ซื่อสัตย์  ใส่ใจผู้บริโภค  สร้างแบรนด์ให้มั่นคง

  • บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนา ซื่อสัตย์ ใส่ใจผู้บริโภค สร้างแบรนด์ให้มั่นคง
  • บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
  • บริษัทฯจะมุ่งมั่นเน้นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรกับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ
  • บริษัทฯจะมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้มั่นคง เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป
  • บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนา พนักงาน องค์กร ให้ยั่งยืน มั่นคง ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
  • บริษัทฯจะปฏิบัติ ต่อ คู่ค้า ผู้บริโภค เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

ติดตามบน facebook

สถานที่ตั้ง